Hoạt động trong tuần
28 tháng 9 2020 - 4 tháng 10 2020
29/09 10:00 - 12:00 Seminar on arc spaces and Nash’s problem

C102, VIASM & Online

01/10 10:30 - 12:00 Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae

C102, VIASM & Online

04/10 08:00 - 17:00 Ngày hội Toán học Mở 2020

FPT Cần Thơ